Mag. Bantel Magdalena

magdalenabantel@hotmail.com

ERP-Software (SAP), Steuerlehre

Mag. Bereuter Michaela

michaela.bereuter@hakbr.snv.at

ERP-Software (SAP), Controlling, Steuerlehre

Mag. Berger Günter

guenter.berger@hakbr.snv.at

Übungsfirma, ERP-Software (SAP)

Mag. Hagen Emanuel

emanuel.hagen@gmx.at

ERP-Software (SAP)

Mag. Rupp Dietmar

Dienstag, 4. Stunde

dietmar.rupp@hakbr.snv.at

ERP-Software (SAP), Controlling, Übungsfirma